Toute l’équipe de l’église évangélique arménienne d’Issy-les-Moulineaux vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 ! Ժոել Միքայելյանը և Էմմանուել Վիրաբյանը, ինչպես նաև Իսի-լե-Մուլինոյի Հայ Ավետարանական Եկեղեցու ողջ թիմն իրենց բարեմաղթանքներն են հղում նոր՝ 2022թ.