20111016 - Աւետարան ըստ Յովաննու 9.35-41 - Eglise Evangélique Arménienne d'Issy-les-Moulineaux
Accueil Messages du Culte 20111016 - Աւետարան ըստ Յովաննու 9.35-41
 
20111016 - Աւետարան ըստ Յովաննու 9.35-41 PDF Imprimer Envoyer
Messages du Culte

Աւետարան ըստ Յովաննու 9.35-41

 

Յիսուս կույր մարդ մը բժշկեց և այս խոսքը կ՛ըսէ պատահածը կնքելու համար:

չտեսնող կույր մարդը կը տեսնէ և տեսնողները, Փարիսեցիները, կուրացած են,

չեն ուզեր տեսնել, և չեն կրնար տեսնել, թէ Յիսուս Աստուծոյ ղրկուածն է:

Այս Յիսուսի խոսքը երկու երեւոյթներ ունի, հաճելի երեւոյթ մը, չտեսնողները կը տեսնեն,

և մտահոգուելիք երեւոյթ մը, տեսնողները կը կուրանան:

Նախ, չտեսնողները կը տեսնեն:
Նոյնպէս մարմնաւորապէս և հոգեւորապէս կը դպչի, և այս երկու երեւոյթները անբաժանելի են, չենք կրնար մեկը միւսեն հեռացնել: կույր ծնած մարդը բժշկուեցաւ, իր մարնաւոր աչքերը բացուեցան, սակայն իր հոգեւոր աչքերն ալ բացուեցան: Կամաց կամաց իմացաւ թէ այս մարդը, Յիսուս, որ անոր բժշկեց սքանչելի մարդ մըն է: Ու երբ Յիսուս անգամ մը դեռ իրեն կ՛անդիպի, և իրմէ կը հարցնէ Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ Որդիին, ան կը պատասխանէ Կը հաւատամ Տէ'ր, ու անոր երկրպագութիւն կ'ընէ:
Յիսուսի կատարած բոլոր հրաշքները, հոգեւոր նշանակութիւն մը ունին, կը ցուցնէն ինչ հոգէւորապէս կ՛ուզէ մեզի համար ընել և կարող է ընելու: Յիսուսի հոգեւոր գործը և մարմնաւոր գործը կապուած են: Կրնանք Աստուծմէ սպասել և աղոթքով խնդրել

զանազան մարմնաւոր շնորհքները, բժշկութիունը, առողջութիունը, պաշտպանութիունը,
իր ոգնութիունը մեր ընտանիքին և մեր գործին, Աստուած կը խնամէ մեր ամբողջ անձը, մարմինը և հոգին.
Երկուքը կապուած են, բայց իրեն կարեւորութիունը հաւասար չէ Աստուծոյ համար:

Ալ աւելի կը փափաքի մեզի հոգեւորապես օրհնել, մեր հոգիին աչքերը բանալ, մեր հոգիին ականջներն ալ, մեր մեղքերեն մեզի մաքրել ինչպես բորոտները մաքրեց:

Այս է Յիսուսի խոսքին հաճելի կողմը, կրնանք շնորհակալութեամբ և ուրախութեամբ զայն ստանալ:

Բայց միւս կողմ մը կայ:
Իսկոյն Յիսուս իմացուց, Ես դատաստանի համար եկայ, և վերջապես կը բացատրէ, տեսնողները կը կուրանան: Ատի Փարիսեցիներուն խարդախութիւնը կը նշանակէ, իրեն տեսածը չեն ուզեր իմանալ:

Մեզի համար, Յիսուսի խոսգը երկու կարեւոր բաները կը սորվեցնէ:

Նախ, Յիսուսէ զատ ալ ուրիշ փրկիչ մը չկայ, անի է ճամբան, ճշմարտութիունը և կեանքը:

Յետոյ, եթէ Յիսուսի լոյսը ընդունեցինք, եթէ իր ձեռքովը մենք չտեսնողները կը տեսնենք,

պետք է միշտ յիշենք թէ այս մեր պայծարութիունը իրմէ կու գայ, միայն իրմէ: եթէ կը կարծենք իմաստուն ըլլալ մեր աջքերուն առջեւ, կը կուրանանք: Աստուծոյ խոսգին մեջ, աղոթքով, Սուրբ Հոգիէն լոյսը փնտրենք, և այս լույսով վարուինք: Այնպես Յիսուսի խոստումը պիտի վայելենք, չտեսնողները կը տեսնեն:

 

 

Eglise Evangélique Arménienne d'Issy-les-Moulineaux